Тематика занять

 

Змістовий модуль 1. Культура мовлення. Культура фахового мовлення. 

Етика ділового спілкування

 

Тема 1. Мова як засіб спілкування (вступна лекція, 2 год.)

1.Вступ. Державотворча роль мови. Правовий статус української мови.

2. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування.

3. Функції мови.

4.Стилі і типи мовлення.

5.Мовні норми і культура мовлення.

6.Становлення українського правопису та його сучасні проблеми.

 

Тема 2. Літературна мова. Специфіка мовлення фахівця (тематична лекція,   2 год.)

1. Літературна мова. Мовна норма.

2.Культура мови і культура мовлення.

3.Культура мовлення під час дискусії.

4.Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки).

 

Тема 3-4. Види, форми і прийоми мислення. Риторика як наука.

Етика ділового спілкування (семінарське заняття, 2 год.)

1. Формування навичок і прийомів мислення.

2. Види, форми і прийоми розумової діяльності.

3. Риторика як наука. Основні закони риторики.

4. Поняття етики ділового спілкування.

5. Предмет і завдання етики ділового спілкування.

6.Структура ділового спілкування.

7. Техніка ділового спілкування.

8.  Мовленнєвий етикет.

9. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

 

 

Змістовий модуль 2. Лексичний аспект сучасної української мови

у професійному спілкуванні

 

Тема 5. Термінологія у професійному спілкуванні (тематична лекція,

 2 год.)

 1. Роль термінології в професійному спілкуванні. Становлення українських галузевих термінологій.
 2. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Способи творення термінів. Співвідношення національних та запозичених одиниць у галузевих терміносистемах.
 3. Ступінь спеціалізації термінів. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.
 4. Кодифікація термінів. Термінографія. Стандартизація термінів. Алгоритм укладання національного термінологічного стандарту.

 

Тема 6. Словники української мови (практичне заняття, 2 год.)

 1. Різновиди сучасних словників.
 2. Словники професійного спрямування.
 3. Організація ресурсів національної словникової бази.
 4. Електронні словники.
 5. Правила укладання бібліографічних списків.
 6. Правила оформлення цитат. Види посилань.

 

Тема 7. Науково-технічний переклад (практичне заняття, 2 год.)

 1. Суть і види перекладу. Поняття “науково-технічна інформація”.
 2. Специфіка науково-технічного перекладу і вимоги до нього. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад.
 3. Автоматизований (комп’ютерний) переклад.
 4. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою.
 5. Калькування елементів близькоспоріднених мов.
 6. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад багатозначних слів.
 7. Труднощі перекладу омонімів і паронімів

 

Тема 8. Складні випадки слововживання (практичне заняття, 2 год.)

 1. 1.                 Багатозначні слова.
 2. 2.                 Синонімічний вибір слова.
 3. 3.                 Словники синонімів та паронімів: правила користування.
 4. 4.                 Пароніми та омоніми у мові фаху.
 5. 5.                 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

 

 

Змістовий модуль 3. Нормативність і правильність фахового мовлення

 

Тема 9. Орфографічні та орфоепічні норми СУМ. Орфографічні та орфоепічні словники (практичне заняття, 2 год.)

 1. Особливості українського правопису.
 2. Орфоепічні норми.
 3. Систематизація правил орфографії.
 4. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.
 5. Правопис складних іменників та прикметників.
 6. Правопис прислівників.

 

Тема 10. Морфологічні норми СУМ (практичне заняття, 2 год.)

1. Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.

2. Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних іменників.

3. Особливості використання займенників у діловому мовленні.

4. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій.

5. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах.

6. Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то.

7. Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні

 

Тема 11. Синтаксичні норми СУМ (практичне заняття, 2 год.)

1.Синтаксичні структури у професійному мовленні.

2. Розповідна форма викладу матеріалу. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення.

3. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні.

4. Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні.

5. Просте і складне речення.

 

 

Змістовий модуль 4. Складання професійних документів

 

Тема 12. Документ (тематична лекція, 2 год.)

1. Документ. Його функції, види.

2. Загальні вимоги до складання документів.

3. Текст документа.

4.Основні реквізити

 

Тема 13.  Укладання документів щодо особового складу (практичне заняття, 2 год.)

 1. 1.     Реквізити документів та вимоги до їх написання.
 2. 2.     Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

 

Тема 14. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів (практичне заняття, 2 год.)

 1. 1.     Види службових листів
 2. 2.     Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.
 3. 3.     Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс.
 4. 4.     Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.
 5. 5.     Управлінська документація.
 6. 6.     Оформлення стандартних документів.
 7. 7.     Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова.
 8. 8.     Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, інструкція.

 

Тема 15.  Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки (практичне заняття, 2 год.)